ความเสียหายจาก Critical Component Damage เกิดจากอะไร??

Post date : August 7, 2023

Critical Component ที่อยู่ใน Critical Process ในกระบวนการผลิตหรือ machine ต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อระบบต่างๆได้ หากอุปกรณ์ที่สำคัญเพียง 1 ชิ้นเกิดชำรุด และสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก

  • กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
  • เสียเงิน
  • เสียเวลา
  • ขาดความเชื่อถือ
  • โทร: +66 2017 0099
  • อีเมล: [email protected]
  • 24Hrs. Service Support: +66 2026 6309